zondag 21 februari 2010

waarheid delen creëert respect, vertrouwen en uiteindelijk liefde

Van: stichting.waarheid.delen(a)guusja.com
Subject: Wie wil de primeur?
Date: Wed, 05 Feb 2003 14:05:45 +0100

Het wordt tijd dat de wereld weer eenduidig wordt en dat kan met het guusja-paradigma.
Het is gebaseerd op de chaostheorie het huidige paradigma van de natuurkunde.

Tot nu toe ben ik nog niemand tegengekomen die mijn paradigma kan weerleggen. Het gaat alleen in tegen heersende denkbeelden en de daarbij behorende structuren, tradities en religies. Toch ben ik er van overtuigd dat kennis van mijn paradigma de wereld liefde en vrede kan brengen.


Het huidige conflict in Irak heeft dezelfde patronen als het conflict rondom Hirsi Ali. Het is een conflict om het collectief geweten in overeenstemming te brengen met de waarheid. Maar wat is nu de Waarheid.
In mijn paradigma is het heel simpel. Alleen de Werkelijkheid in het Nu is waar. En in mijn paradigma komt die voort uit de Waarheid. Die is absoluut en kun je zien als alle massa en energie die op een willekeurig moment aanwezig is.

Dus het geheel van Einsteins E=mc^2 is de waarheid, waar de werkelijkheid uit voort komt. Het verleden is geweest en als zodanig niet waar. Al heeft het wel mede ons geweten gevormd. En in de toekomst zal de werkelijkheid weer anders zijn. Al is de voortgang onderworpen aan de wetten der natuur (In de filosofie is dit bekend als de mogelijke werelden). En die is afhankelijk van het gedrag van ieder entiteit die ik in mijn paradigma geweten noem. Dus het gedrag van ieder atoom, cel, dier, land cq mens bepaald mede de toestand van de werkelijkheid in de toekomst. Echter alle energie en massa en dus ook ons gedrag is onderworpen aan de wetten der natuur. We kunnen dus wel iets denken, maar dat wil nog niet zeggen dat dat de waarheid is.

Het is echter wel de werkelijkheid dat we gedachten hebben, gedrag vertonen en meningen verkondigen die niet overeenkomen met de waarheid. En dit noem ik PsychoseGeloof. En naar mijn mening is PsychoseGeloof de oorzaak van onrechtvaardigheid. Oftewel wetten en regels die niet in de geest zijn van de waarheid oftewel de wetten der natuur. De wetten der natuur (Chaostheorie) zijn eenduidig, universeel geldig, van alle tijden en niets en niemand kan zich daaraan onttrekken. Dit in tegenstelling tot de westerse normen.
Daarom is naar mijn mening de enigste goede fundering voor rechtvaardigheid de waarheid.

De waarheid is absoluut, eenduidig en daardoor rechtvaardig.

Door waarheid krijg je een eenduidige geest. Dat dit is onze westerse wereld niet gangbaar is blijkt wel uit het feit dat zoveel westerse mensen psychosomatische problemen hebben. Al kunnen drank, medicijnen en drugs je geweten verdoven en manipuleren. Toch kunnen ze als motivatie en inspiratiebron niet op tegen waarheid en liefde. En indien je de waarheid weet dan wil je liever dood dan dat je in psychosegeloof moet leven.
Dit is ook de essentie waar Nelson Mandela uit put. Hij voelt in elke cel van zijn lijf de onrechtvaardigheid van het beleid van Bush en noemt het kortzichtig. Alleen heeft hij net als Fortuyn het probleem dat zijn geweten weet dat het niet klopt, maar dat zijn bewustzijn geen rationele verklaring kan geven waar het probleem in schuilt.

En hier zit nou de kracht van het guusja-paradigma. Het verklaart en je kunt vanuit dit paradigma ook een beter en in mijn ogen rechtvaardiger systeem ontwerpen, waarmee eenieder zijn eigen uniekheid/geweten kan ontplooien.

Papa Bush voelt zich verantwoordelijk voor de wereld en hij heeft volgens het PsychoseGeloof ook de Macht. Namelijk Geld en Geweld. Zijn geloof is hem niet kwalijk te nemen want die past in het collectief geweten van Amerika. Echter wat Marcel van Dam terecht opmerkte is dat Terrorisme Ideologisch gestuurd is. En in mijn paradigma is het duidelijk dat de ideologie van de Islam eenduidiger is en de waarheid in essentie beter spiegelt dan de Christelijke waarden en de westerse normen.
Echter met de Christelijke indoctrinatie is het makkelijker om onderwerping en gehoorzaamheid aan één of andere macht aan te leren. Vooral als dat gepaard gaat met geld (positieve stimulans) of angst en geweld.
In mijn paradigma is het duidelijk dat het succes van een Hitler, Gates of Melkert alleen gebaseerd is op een lineair, christelijk denken. Zo’n waarden en normen patroon voldoet niet aan de chaostheorie. In mijn paradigma is het dan ook een systeem die niet op waarheid berust, maar op illusies die ook door een rechter niet kan worden ontkracht. En dat veroorzaakt lijden. De essentie van het leven van Jezus.

Echter waar de Islam zich in essentie in uit is niet de onderwerping aan een hogere macht of in een lineair denken, maar om te leven volgens een hogere macht, die ze Allah (de Waarheid) noemen. En indien de leiders zich niet aan de waarheid (geloof) houden, hebben ze ook geen invloed meer op hun onderdanen.

En daarmee is ook de toestand tussen Israël en de Palestijnen verklaard. Het Christelijk geloof praat van naastenliefde en dus ook liefde voor de macht. Sharon denkt volgens het psychosegeloof (die zij overigens rationeel verstand noemen) dat de macht (Geweld) zijn wil op kan leggen en beschuldigt Arafat ervan dan hij zijn onderdanen niet aan het lijntje heeft. En hier zit nu de kern van het probleem. Vanuit het Christelijk geloof heeft Sharon en zijn volk de overtuiging dat zij gerechtvaardigd zijn om over de Palestijnen te heersen. En dat uiteindelijk het rationele verstand van de Palestijnen zal zegevieren en zich zullen neerleggen bij de Israëlische normen cq macht.
Vanuit de Islam gezien heeft alleen de waarheid/Allah je aan het lijntje en niets en niemand anders. Als een leider in een islamitische cultuur iets anders gaat vertellen dan de cultuur zijns waarheid dan gaat hij eraan.

De Islam heeft dus als fundament de waarheid en eist dat je je tegen onrechtvaardigheid verzet. En de Jihad is niets anders dan voor jouw waarheid opkomen. Waarbij de grote Jihad dan iets is waar iedereen aan mee doet.
In de woorden van de Profeet Mohammed: ‘als je een misdaad ziet gebeuren moet je eigenhandig ingrijpen om die te stoppen. Als je dat niet durft, moet je het via een gesprek proberen. Als je dat ook niet durft, moet je in je hart hopen dat die misdaad van zelf stopt. Diegenen die het laatste doen zijn de zwakste gelovigen.’
Terwijl de Christelijke leer juist oproept om te bidden en geduld.

Daarom is het ook een illusie dat met het verwijderen van een Arafat of Saddam je het volk naar je hand kunt zetten. Dit betekent ook dat niemand invloed op potentiele terroristen heeft. Vooral niet als je ze negeert.
En mensen die opgroeien in zo’n cultuur laten zich niet stoppen door geld en mooie woorden. Zij willen rechtvaardigheid. En naar mijn mening moet je met hen in dialoog en wel om een definitie van rechtvaardigheid te ontwikkelen.

In het guusja-paradigma is de Waarheid absoluut, eenduidig en rechtvaardig. Dit in tegenstelling tot de regels en wetten van het westen. Zij discrimineren. Denk maar aan de landbouwsubsidie die de ene (Amerikaanse of Franse boer) wel en de ander (Afrikaanse) niet toekomt. Terwijl die subsidie ook nog eens veroorzaakt dat er meer energie verspilt wordt, waar de aarde ook niet kouder van wordt.

In het guusja-paradigma is Waarheid gelijk aan Macht.
En dat is ook de reden van Pim Fortuyn zijn populariteit. Hij beschreef de ware werkelijkheid. En hij wou artikel 1 van de grondwet alleen afschaffen omdat hij inzag dat de waarheid door onze regering en regentencultuur wordt verkracht. En voor bewijs hoef je alleen maar aan Srebrenica, bouwfraude en drugsbeleid te denken.
In mijn paradigma is artikel 1 van de grondwet ook onzin. Want iedereen discrimineert en daar is ook niets mis mee. Denk maar aan met welke partner je in bed wil. Maar wat wel mis is, is dat onze wetgeving en instituties discrimineren. En dan wil de Vrede Vrijheid Direct onze grondwetten ook nog hoger stellen dan de natuurwetten. Dit is tot mislukken gedoemd. Niet alleen op kleine (zinloos geweld), maar ook op grote schaal (Israël, Irak).

En het kan heel simpel. Gewoon een recht op waarheid invoeren en weg met alle geheimhoudingplichten en dogma’s. Wat geheim wordt gehouden is vaak al niet meer waar. Want alleen de werkelijkheid in het Nu is waar. En die geheimhouding is alleen in het leven geroepen om macht te verkrijgen en het psychosegeloof te behouden. Ook het medische geheim is flauwekul. Want door er niet over te praten, misken je het wezen van die persoon.

Daarom is ook wat Peter R. de Vries deed een doorbraak. Cor van Hout was geen lieverdje maar was wel onderdeel van de werkelijkheid en onderdeel van het collectieve geweten van Nederland. Volgens Politiechef Kuiper parasiteerde hij en de zijnen op onze maatschappij. Maar vanuit mijn paradigma kun je er ook anders naar kijken. De politie parasiteert op het psychosegeloof van onze wetgeving. Veel is in tegenspraak met de wetten der natuur en daardoor moeilijk handhaafbaar en kost dus veel (zinloos) energie. Cor van Hout deed niets anders dan in de behoefte van sommige individuen te voorzien. En het is juist te wijten aan het psychosegeloof dat Cor dat in het geniep moest doen en dat is de reden dat het ook met angst, haat en geweld te keer gaat.
En Papa Bush maakt zich zorgen om de extc-pillen. En alleen omdat dat zijn geweten/economie niet ten goede komt. Indien dezelfde rotzooi geleverd wordt door zijn Farmacie en Apotheken dan mag het ineens wel.

In onze westerse maatschappij wordt concurrentie en verdeel en heers gepromoot. Alleen door zo’n waardensysteem heb je autoriteiten en gezag nodig. In de natuur is dit overbodig en ook de islamitische cultuur is meer in harmonie met de werkelijkheid. Immers samenwerken en broederschap wordt gepromoot. En in mijn ogen creëert dat meer vertrouwen en liefde dan concurrentie en individualiteit, wat vaak de bron is van haat en lijden.

Naar mijn mening moeten we het beste van alle mogelijke werelden verenigen en ik heb daarvoor ook een kader ontwikkeld. En ik ben het met de VVD eens dat we onze waarden en normen in de (grond)wetten moeten verankeren.

In mijn optiek geldt de natuurwet: waarheid delen creëert respect, vertrouwen en uiteindelijk liefde. Dat mensen dit niet gewend zijn, blijkt wel uit de willekeurig toepassing van de (grond)wetten. In het ene geval is het vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst, dan weer verboden te discrimineren. De mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn en degene met de meeste macht en/of geld kunnen de waarheid manipuleren en de zwakkeren onderdrukken. Het gevolg is angst om de waarheid te zeggen (zwijgen is goud). En dus regeert de leugen (Eerlijk duurt het langst, om rijk te worden). Maar als je de waarheid niet weet, kun je niet de goede conclusies trekken, met alle gevolgen van dien (Martelaarschap, World on line, Nasa, Volendam, Enschede, etc).

Om de Waarheid aan de Macht te krijgen en Liefde te creëeren verdeel je de huidige (grond)wetten over de waarden (Waarheid, Uniekheid en Vrijheid) met als enigste norm Respect voor andermans mening, lijf en goed.

Recht op Waarheid:

Basisinkomen.
Je bekend maken (irisscan, sperma, vingerafdruk).
Recht op Uniekheid:
Vrijheid van godsdienst.
Vrijheid van meningsuiting.
Recht op Vrijheid:
Mits Respect voor andermans mening, lijf en goed.

Bovenstaande waarden zijn coherent, helder en transparant. En ik denk dat iedereen hiermee kan leven. Ook al heb je een andere waarheid, je moet toch gerespecteerd worden. En naar mijn volle overtuiging is er alleen wereldvrede mogelijk als deze waarden universeel gemeengoed worden.

Met het recht op waarheid, stimuleer je een andere mentaliteit. Indien je misstanden ziet of overtredingen vermoed kun je de waarheid eisen. Klokkenluiders krijgen respect. En veel onzin de wereld uit! Dus niet zoals bij de Nasa dat ingenieurs die aan de bel trekken ontslagen worden.

Guusja!
tel: 06 148 95 173

Oja,
De geruchten gaan dat onze staatshoofd een recht op waarheid wel ziet zitten.
Daarom staat ze ook achter het voorstel om ondernemingsraden van bedrijven op dezelfde dag democratisch te kiezen. En om het vertrouwen in het bedrijfsleven te herstellen zou 1/3 van de ondernemingsraad uit buitenstaanders moeten bestaan. Denk dan aan journalisten, beursanalisten, vakbondsleiders, ex-werknemers en onderwijsspecialisten. Zodat de ware werkelijkheid snel aan de samenleving bekend wordt, waarop deze weer kan anticiperen.

--
Indien de intuïtie correleert met de '1'
een holistische relatie heeft met zijn geweten,

alleen dan kan het bewustzijn
een eenheid
met 'alles wat er is' ervaren !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten